cheap breguetreplica.com supplies a helpful details regarding observe experts and also lovers.swiss https://www.paneraiwatches.to/ lovely, helpful, quality.
slide name

ประวัติ บริษัท

บริษัทสยามเดนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเป็นบริษัทในเครือ J.Morita Corporation Japan มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นในเขตภูมิภาคเอเชีย บริษัท สยามเดนท์ เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องทำฟัน และชุดเก้าอี้ทันตกรรมซึ่งได้รับการถ่ายทอด สนับสนุนด้านเทคโนโลยี และระบบควบคุมคุณภาพจาก Morita Group ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริษัท สยามเดนท์ ยังได้รับการอนุมัติสนับสนุนการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย หรือ BOI อีกด้วย บริษัท สยามเดนท์ ตั้งอยู่ใกล้เขตกรุงเทพมหานคร บริเวณภายในสวนอุตสาหกรรมบางปะกง 1 กิโลเมตรที่ 52 ถนนบางนา-ตราด บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 6,400 ตารางเมตร และพนักงาน 135 คน (ข้อมูล ณ ปี 2559) บริษัท สยามเดนท์ ไม่เพียงผลิตชุดเก้าอี้ทันตกรรมส่งขายภายในประเทศเท่านั้น อีกทั้งยังส่งออกสู่ตลาดโลก และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Morita ทั้งในประเทศไทย และเขตภูมิภาคเอเชียอีกด้วย บริษัท สยามเดนท์ และพนักงานทุกคนมีเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดในผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล


Scroll to Top